Marian
70
70
Naomi
70
70
Micah
70
70
Jonathan
65
65
Stephanie
66
66
J.T.
66
66
J.T.
65
65
Vanessa
49
49
Vanessa
53
53
Vanessa
60
60
Vanessa
64
64
Vanessa
65
65
Jonathan
64
64
Beril
62
62
Beril
60
60
Beril
33
33
Beril
22
22
Marian
64
64
Stephanie
64
64
Johana
63
63
Johana
64
64
Naomi
64
64
Naomi
63
63
Jonathan
62
62
Johana
62
62
Micah
62
62
Justin
62
62
J.T.
62
62
J.T.
61
61
Naomi
62
62
Naomi
61
61
Chris R
62
62
Chris R
61
61
Stephanie
62
62
Stephanie
61
61
Ritzelle
48
48
Ritzelle
47
47
Ritzelle
46
46
Ritzelle
44
44
Ritzelle
42
42
Ritzelle
41
41
Ritzelle
40
40
Ritzelle
39
39
Ritzelle
37
37
Amelia
60
60
Amelia
59
59
Amelia
58
58
Amelia
57
57
Beril
52
52
Beril
20
20
Beril
19
19
Beril
13
13
Beril
3
3
Chris R
56
56
Chris R
55
55
Chris R
54
54
Chris R
53
53
Kevin
48
48
Kevin
46
46
Kevin
44
44
Kevin
42
42
Kevin
40
40
Kevin
39
39
Kevin
38
38
Kevin
37
37
Kevin
27
27
Kevin
22
22
Pauline
44
44
Pauline
41
41
Pauline
40
40
Pauline
38
38
Pauline
29
29
Pauline
21
21
Pauline
20
20
Pauline
19
19
Pauline
8
8
Pauline
6
6
Pauline
5
5
Pauline
3
3
Pauline
2
2
Amelia
52
52
Amelia
51
51
Amelia
50
50
Amelia
49
49
Ritzelle
52
52
Ritzelle
51
51
Ritzelle
50
50
Ritzelle
49
49
David
33
33
Pauline
47
47
Pauline
44
44
Pauline
41
41
Pauline
40
40
Pauline
37
37
Vanessa
48
48
Vanessa
46
46
Vanessa
44
44
Vanessa
40
40
Vanessa
39
39
David
48
48
David
47
47
David
46
46
David
45
45
David
44
44
David
39
39
David
37
37
David
36
36
Adam
46
46
Adam
44
44
Adam
42
42
Adam
40
40
Adam
38
38
Adam
31
31
Adam
28
28
Adam
11
11
Yuji
40
40
Yuji
34
34
Yuji
38
38
Yuji
44
44
Yuji
48
48
Rafael
48
48
Rafael
47
47
Rafael
46
46
Rafael
45
45
Alfie
41
41
Jenny
44
44
Jenny
43
43
Jenny
42
42
Jenny
41
41
Alfie
44
44
Alfie
43
43
Alfie
42
42
Marian
38
38
Monique
40
40
Monique
39
39
Monique
38
38
Monique
37
37
Pauline
36
36
Pauline
35
35
Pauline
34
34
Pauline
33
33
Ade
36
36
Ade
35
35
Ade
34
34
Ade
33
33
Pauline
36
36
Pauline
35
35
Pauline
34
34
Pauline
33
33
Dominique
32
32
Dominique
31
31
Dominique
30
30
Dominique
29
29
Marcus
32
32
Marcus
31
31
Marcus
30
30
Marcus
29
29
Sara
32
32
Sara
31
31
Sara
30
30
Sara
29
29
Marian
27
27
Marian
22
22
Dawn
28
28
Dawn
27
27
Dawn
26
26
Dawn
25
25
Crystal
28
28
Crystal
27
27
Crystal
26
26
Crystal
25
25
Grace
28
28
Grace
27
27
Grace
26
26
Grace
25
25
Nelly
24
24
Nelly
23
23
Nelly
22
22
Nelly
21
21
Stephanie
24
24
Stephanie
23
23
Stephanie
22
22
Stephanie
21
21
Anne
24
24
Anne
23
23
Anne
22
22
Anne
21
21
Adam
24
24
Adam
23
23
Adam
22
22
Adam
21
21
Pauline
24
24
Pauline
22
22
Pauline
21
21
Pauline
11
11
Pauline
9
9
Pauline
4
4
Pauline
2
2
Yuji
20
20
Yuji
19
19
Yuji
18
18
Yuji
17
17
Jenny
20
20
Jenny
19
19
Jenny
18
18
Jenny
17
17
Kevin
20
20
Kevin
19
19
Kevin
18
18
Kevin
17
17
Pauline
16
16
Pauline
15
15
Pauline
14
14
Pauline
13
13
Katie
16
16
Katie
15
15
Katie
14
14
Katie
13
13
Vanessa
16
16
Vanessa
15
15
Vanessa
14
14
Vanessa
13
13
Marian
12
12
Johana
12
12
Johana
11
11
Johana
10
10
Johana
9
9
Beril
9
9
Beril
12
12
Beril
11
11
Beril
10
10
Jonathan
12
12
Jonathan
11
11
Jonathan
10
10
Jonathan
9
9
David
3
3
Kevin
6
6
Kevin
8
8
Kevin
7
7
Marian
7
7
Marian
8
8
Gavin
4
4
Gavin
3
3
Gavin
2
2
Gavin
1
1
Amin
5
5
Amin
7
7
Amin
6
6
Amin
8
8
David
5
5
David
7
7
David
6
6
David
8
8
Kevin
4
4
Marshall
1
1
Ken
4
4
Marshall
4
4
Marshall
3
3
Ken
3
3
Nick
1
1
Nick
4
4
Nick
2
2
Ken
1
1
Ken
2
2
Nick
3
3
Marian
2
2
Marshall
2
2
Kevin
3
3
Kevin
2
2
Kevin
1
1
Marian
1
1
Marian
3
3
Marian
4
4